STEDON Slimme stedelijke Producten

Certifceringen

Home Over ons Certifceringen

STEDON hecht groot belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Je kunt op verschillende aspecten een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, denkt u bijvoorbeeld aan Kwaliteit, Milieu, Veiligheid of Arbeid.

Milieu

Op het gebied van milieu houdt STEDON al met verscheidene punten rekening. Door efficiënt in te kopen en gebruik te maken van de allerbeste snijtechnieken zorgen wij ervoor dat ons staalafval bijzonder laag is. Maar ook op het gebied van transport houden wij rekening met het milieu. Zo maken wij in de fabriek gebruik van elektrische transportmiddelen. En hebben onze chauffeurs een cursus gevolgt ‘het nieuwe rijden’.

Erkend leerbedrijf

STEDON is een gecertificeerd erkend leerbedrijf bij SBB. Wij bieden reguliere stageplaatsen, maar ook studenten die een BBL leertraject willen volgen kunnen dit binnen ons bedrijf doen. Wij besteden veel tijd aan het begeleiden van studenten zodat zij de juiste ervaring opdoen en begeleiding krijgen.

Certificaten

Wij hebben voor deze belangrijke punten de volgende certificaten behaald:

 • ISO 9001 (TUV gecertificeerd)
 • ISO 14001 (TUV gecertificeerd)
 • VCA Bedrijfscertificering (TUV gecertificeerd)
 • Certificaat Erkend Leerbedrijf (SBB) ( o.a. Allround Constructiemedewerker, Allround Lasser, Technisch Tekenaar, Marketing en Communicatie)
 • Een verplicht aantal medewerkers hebben hun BHV diploma, VCA certificaat, heftruckcertificaat en hijsbewijzen
 • Onze chauffeurs hebben de cursus het ‘nieuwe rijden’ .

Ons KAM beleid

Kwaliteit

Stedon BV is er van overtuigd dat kwaliteit een onmisbaar instrument is om het niveau van de productie en de plaatsing van inrichtingselementen voor de openbare ruimte te verbeteren. Ons kwaliteitsbeleid is opgebouwd rond de klanten. Hiermee worden zowel de interne alsook de externe klanten bedoeld.

Kwaliteit maakt het verschil in hoe we onze producten maken. Het is onze individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om de vereisten en verwachtingen van onze klanten voortdurend in te vullen en zelfs te overtreffen. Alleen zo kunnen we onze strategische doelstellingen halen.

Betrokkenheid van het management en de werknemers

Wij engageren ons om de kwaliteit van onze producten, werkprocessen en diensten voortdurend te verbeteren.

We zullen onze werknemers de nodige verantwoordelijkheid geven om zo uitstekende resultaten neer te zetten, om onze klanten tevreden te stellen en onze rentabiliteit blijvend te waarborgen.

We zullen elke werknemer bij dit proces betrekken, in de overtuiging dat we alleen succes kunnen boeken dankzij hun kennis en hun inspanningen.

Principes

In de uitvoering van ons kwaliteitsbeleid zullen we acties opzetten en invoeren die op volgende

principes gestoeld zijn:

 • We ontwikkelen, produceren en plaatsen inrichtingselementen voor de openbare ruimte die beantwoorden aan alle toepasselijke wetten en regels.
 • We kennen onze klanten (overheden en zakelijke klanten) en weten precies wat ze vandaag en in de toekomst van ons verwachten.
 • We ontwuikkelen en produceren producten die aan de behoeften van de klanten voldoen. Hun tevredenheid moet stelselmatig getoetst worden.
 • We zorgen voor efficiënte kwaliteitsverbetering met doelgerichte actieplannen die op de PDCA-cyclus steunen.
 • We passen eventueel onze werkmethodes om efficiënt de kwaliteit te kunnen verbeteren.
 • We betrekken elke werknemer en bieden de gepaste opleiding en training.

Milieu

Duurzame ontwikkeling ten aanzien van het produceren van inrichtingselementen voor de openbare ruimte maakt deel uit van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Stedon BV en vormt een van onze belangrijkste plichten.

Wij engageren ons om zoveel mogelijk materialen in te zetten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, en doen al het mogelijke om de impact van onze werkprocessen, nu en in de toekomst, op het milieu te verminderen.

Betrokkenheid van management en werknemers

Wij engageren ons om een duurzaam proces van continue verbetering uit te bouwen voor een steeds betere bescherming van het milieu.

Principes

Het milieubeleid van Stedon BV steunt op de volgende principes:

 • De naleving van alle milieuwetgevingen en vrijwillige overeenkomsten.
 • Een nauwgezette opvolging van de milieueffecten van alle bedrijfsactiviteiten.
 • Het uitwerken van richtlijnen en actieplannen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, in een ononderbroken proces van continue verbetering en ter voorkoming van verontreiniging.
 • Het waar mogelijk inzetten van producten die tijdens hun levensloop een positieve impact op het milieu hebben en die na gebruik gemakkelijk te recycleren zijn.
 • Een rationeel energiegebruik en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door de aanschaf van minder belastende arbeidsmiddelen.
 • Het behoud van natuurlijke grondstoffen en biodiversiteit door het recycleren of hergebruiken van afvalstoffen en het streven naar afvalvermindering.
 • Het opnemen van milieuverantwoordelijkheid in de dagelijkse activiteiten van Stedon BV op alle management- en operationele niveaus, ook bij klanten en leveranciers.
 • Communicatie met alle belanghebbenden over de ontwikkeling van de milieueffecten van Stedon BV.

Veiligheid

Wij beschouwen de veiligheid en de gezondheid op het werk als een onderdeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

Wij zullen de arbeidsomstandigheden van alle werknemers verbeteren, met de vermindering van het aantal letsels en de bescherming van hun gezondheid. Om deze doelstellingen te halen, hanteren we een VCA* systeem, een managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Betrokkenheid van management en werknemers

Wij engageren ons voor de uitbouw van een lange-termijnproces van aanhoudende verbetering om letsels en ziektes te voorkomen.

Wij zullen onze werknemers, maar ook onderaannemers, bij dit proces betrekken, omdat wij beseffen dat dit enkel kan slagen door hun kennis en inzet.

Principes

Met de uitbouw van zijn beleid hanteert de Stedon BV de volgende principes:

 • Wij zullen alle wetten en regels in verband met gezondheid en veiligheid naleven.
 • We zullen alle werknemers van Stedon BV, ook tijdelijke krachten en onderaannemers, een veilige en gezonde werkplek bieden, in overeenstemming met de lokale wetgeving en onze veiligheidsprocedures.
 • Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.
 • Wij zullen alle werknemers – ook de tijdelijke krachten – opleiden en ondersteunen in het beheer en de implementatie van alles wat met veiligheid en gezondheid verband houdt.
 • Wij zullen bijdragen tot het inzicht in en het beheer van grote risico’s die voortvloeien uit onze projecten of activiteiten.
 • Wij zullen waarborgen dat de projecten van Stedon BV veilig kunnen worden uitgevoerd.

Of ga naar onze contactpagina >